Wij valsverk 1984

av
Kjell Söderström

Av en händelse så hittade jag tidningen Ockelbo Demokraten, tidskrift för
Ockelbo – Åmotsbruk – Jädraås – Lingbo, från november år 1984.
Ett antal sidor var tillägnad Wij valsverk: en ny framtid, som jag nu vill
återuppliva 22 år senare.

Bakgrund: vid en av Ockelbo Hembygdsförenings hembygdsvandringar
"upptäcktes" valsverket och Amatörteaterföreningen Tiljan blev intresserad
av lokalen och dess akustik. Amatörteaterföreningen Tiljan tog initiativ till en
träff den 3 februari 1984 för att diskutera valsverkets framtid.

En kommitté bildades vars uppgift var att undersöka och framlägga förslag
om ett bevarande av Wij valsverk för framtiden. Valsverket hade varit stängt
sedan 1933 och dess ägare Kopparfors AB hade då ”stängt dörren” och sedan
hållit det yttre under uppsikt.

Kommittén, som bestod av företrädare för ägaren Kopparfors AB, Ockelbo
kommun, Ockelbo Hembygdsföreningen och Amatörteaterföreningen Tiljan,
framlade under 1984 ett förslag och bildandet av Stiftelsen Wij valsverk blev
verklighet den 18 december 1984. Stiftelsen förvärvade byggnad och mark
av Kopparfors AB för 1 krona.

Nu till artikeln i Ockelbo Demokraten från november 1984:

"Wij Valsverk – framtidens centralpunkt i Ockelbo.

Rubriken kan för många ses som ett dåligt skämt men med eftertankens och
det egna initiativets starka kraft så är jag övertygad om att detta är en
realitet inom 10 år. Med dessa inledande rader vill jag som ordförande i
”kommittén för Wij Valsverk” ge dig en bild av framtiden för valsverket.

Att få återuppleva den exakta miljön i valsverket med dess omgivning,
"kråktåget" och dess sköna rök, personerna i Bruksgårdarna med kanske
smeden Johan i mörk kostym och välansad mustasch tillsammans med hustrun
Sofia och sönerna på förstukvisten eller mattvättande kvinnor vid
Wijdammens strand är en orealistisk tanke. Det som kan förverkligas är att
återge maskinerna sin funktion och byggnaden sin ursprungliga status.

Med varsamma händer skall detta förverkligas i etappvis där själva valssalen
står först på programmet och tidsmässigt kan den delen vara klar någon gång
1986/87.

Verkstadsdelen blir nästa objekt där i huvudsak golvet skall bytas ut och sist
i planeringen kommer själva driftdelen med ångmaskin från 1901 och
elgeneratorer, då är vi kanske framme kring 1990/1991. Under den här
tidsperioden skall allt det yttre förbättras och kompletteras, fönster skall
glasas mm. Den fina texten som finns spår efter på norra "takgaveln" skall
återställas i sitt ursprungliga skick. En kaffeservering kommer att erhålla plats
mellan Valsverket och Laån – nedanför fallet och under björkallén.

Wij Valsverk skall bli ett levande industrimuseum där valsarna och svänghjulen
skall snurra tillsammans med olika kulturaktiviteter. Jag är inte främmande för
underhållning av Gävleborgs Symfoniorkester bland valsstolarna med det svaga
harmoniska bruset från fallet i bakgrunden.

Tanken är att Wij Valsverk skall införlivas i det övriga så kulturella området
med Pålsgården och Forn-Wij där en promenad väg öster om Laån mot
Pålsgården bör ingå i framtidsbilden.

Sköter vi tillsammans med materialet som står till vårt förfogande och dessa idéer på ett varsamt sätt blir detta en pärla som idag saknas för att komplettera järnhanteringens historia i vår omgivning samt en kulturplats med ett brett mottagarområde.

I den långsiktiga planeringen finns redan tankar på Valsverkets 200-års-jubileum som blir 1997. Närmare i tiden skall ett samarbete upptas över bl.a. kommungränser för att ge kunskap om Valsverkets och dess historia så att det i turisthänseende skall bli känt på ett seriöst sätt.

Redan under sommaren 1985 så kanske det blir tillfälle att bese Valsverket
under vissa visningstider som då förhoppningsvis skall kunna ske i kombination
med öppethållandet på Pålsgården.

Vår målsättning är att ge den intresserade besökaren tillfälle att på platsen
se "återuppbyggnaden" av Valsverket steg för steg vilket vi tror skall ge en
starkare upplevelsekänsla av byggnaden och dess forna verksamhet.

Vi i kommittén är glada och tacksamma för att Redaktionen för Ockelbo
Demokraten har ställt denna utgåva till vårt förfogande för att skriva och
berätta om idéer och tankar kring Wij Valsverk.

Vi har ett önskemål att Du som läser detta vill vara med och skapa, lämna
synpunkter på våra idéer så att Wij Valsverks betydelse för samhället kan
bestå och för framtiden uppvisa sin funktion.

Välkommen till vårt arbete i god gemenskap för Valsverkets bevarande."

  Skriv ut denna sida