Ockelbomålet

av
Ruth Stålberg med flera

 

Inom SPF har en cirkel om Ockelbomålet hållits med
Ruth Stålberg som ledare.
Folkskolläraren Evert Lindahl, Mo, samlade antecknade ord och
meningar om Ockelbomålet har varit en ovärderlig källa att tillgå.
Evert Lindahls samlade anteckningar finns i tidskriften Pålsgården.

Deltagare utöver Ruth Stålberg var Maj Ferm, Majken Ehn,
Klara Engström, Ulla Hedman, Inga-Lisa Stålberg, Karin Levin,
Greta Olsson, Lena o Börje Fardelius, Åke Jansson och
Aina o Börje Gunnarsson.

En uppgift var att efter varje träff skriva meningar eller berättelser
på Ockelbomål.

Här presenteras en del av resultatet:Jag ha vârri så ogålin på kurs´n å in´t skrivvi nå på helâ tin.
En dag ger ja mä ut åt Sjöbackân. Jag geck en gadd utnär
sjölannô å ja glanâ ut övvô sjön mot Rönnås´n, å då tänktô ja,
att hä ä allt mytje grannt å kaxâ på hân i Ockelbo.
Ja möttô e ocknu stintâ mä en hunn, ho tycktô ho å,
att hä vâ grannt hân.
                                                         Greta


Ja möttô an såm gå gålfârri, an såg så händin å betjyttâ ut,
ja jettânt tittâ åt an.
An vellâ vâ så ingkåm mä mäg, ja liôr ant assint.
Ä vâ husskut innâ an gav säg å gålô.

                                                         Ruth


Igår sått ja vi fönstrô å kuxâ på 45 sångsvanâr såm simmâ ve
sjölannô. Ä vâ oskapli finnt å solô lystô. Idag ä hä urvär så an få
sätt påssô vâllmârsbyxônô.
                                                         Lena


Hä va allôs tomt i vellirô så an skä tä skogôn å kuxâ ättôr tôrrâkôr.

                                                         Börje F.


Hä vâ så oskaplit rolit å fyll 80 år. Hä kåm så myttje fôlk mä
blommôr o sakôr. Hä vâ så fint vär, hä vâ grânris framfô broô såm
fôlk kunna tôrsk åsô på, fö hä vâ lortut på gåln.

                                                         Inga-Lisa


Ä vâ e frussu kattâ ni har.
Idag träffâ jag en rikti gôrmôrt, an såg så händin ut å va vellâ ta
bort illrot i pärônlannô, asså va an så jônu fô si nyâ myssâ.
Men då visâ ja pån e getingbillâ å då försvann an.

                                                        Ulla


Då vårô kåmmôr bir san liksåm esstu, allting skâ görâs ravâg,
an vell åpp på vinn, ut mä klänô, (som an int rört sen an hadd ut
dôm förrâ vårô). Int fô an ha nå vâllmâr precis män fresk luft ha
allri vârri fel.”Lätt ä vârâ” sägôr kârn min ”Du blir så vârskbryttin”.
Män int vôlâ ja han int.

                                                        Karin


Ja skä tâl åm va ja åt tä middan, ja åt ispônkôrv å pärôr å hä va
då hävlut hä, män ättôråt feck ja kaffe, fy vä jôlmut hä va,
å int feck ja nå duppâ tâll hellôr.

                                                        Majken


Nu ha flyttfuglânô kåmmi. Hä vâ e kokkâlâ såm huppâ framfô broô
å stârâr ha vi sett. Spuvitt´n ha hört män intô brätjebutjen än.
På vårfloô nerâ på ängje ärô fuglâr åv allô de slag.
På åkôn på annôsiâ vädjen ha hä vârri trânôr. Åsså kåm hä en
flugflack å fladdra fôrbi, han va gul å fin, å en mörrmus ferrâ runt
hugu påmmô.
Nu väntâ vi barô på gucku an han skä kåm å rappâ fôr ôss.

                                                       Aina    Denna artikels innehåll har hämtats från
Ockelbo Hembygdsförenings årsskrift Pålsgården 2003

  Skriv ut denna sida