Försäkringskassan i Ockelbo

historiebeskrivning

av
Kjell Söderström

 

I slutet av 1800-talet och början 1900-talet när förenings- och organisations-
Sverige började ta form blev det kollektiva tänkandet något nytt.

I föreningen kunde olika saker diskuteras och problem lösas gemensamt vilket
tidigare generationer inte haft möjlighet till. Här kom även dagens sjuk-
försäkring upp på dagordningen.

I Ockelbo var det närmast nykterhetsrörelsen som väckte de första impulserna
om ett gemensamt skydd inte bara mot spritmissbruket utan även mot
sjukdomsfall.

I nykterhetsrörelsen och på senare tid även i andra föreningar diskuterades
denna sak och resultatet blev att den första sjukkassa bildades.

Nykterhetsvännernas sjuk- och begravningskassa
bildades i Brattfors den 20 juli 1901 med en styrelse som bestod av:

ordf O Th Hillström,
sekr C O Norman
kassör C A Stadig
suppl Johan Söderström J A Östlund
Revisor C Lemoine
Sjukbesökare Olof Hillström

Jädraås Sjukhjälpsförening
bildades den 28 januari 1902 med en styrelse bestående av:

ordf P Z Olsson (Röjerdal)
sekr K Sandberg kassör E Sjöström
suppl A G Söderström och A Ljkunggren

Ockelbo erkända sjukkassa
tillkom genom att Brattfors, Wij bruk, Åbron samt övriga kassor runt Bysjön
övergick till den erkända sjukkasserörelsen och bildades den 10 december
1933 med en styrelse bestående av:

ordf Henning Sandin
sekr Tage Söderström
kassör Albin Hedlund
v ordf Gustav Cederholm
v sekr Edvin Sahlström


Den 31 december 1934 var medlemsantalet 503 och sjukhjälpfonden hade
2.188:95 kronor.

1941 hade medlemsantalet ökat till över 1000 medlemmar vilket innebar att
en ombudsförsamling måste inrättas som beslutande myndighet.

1944 (10 år efter starten) hade medlemsantalet ökat till 1.736 och
sjukhjälpsfonden till 20.411:03 kronor.

1947 införlivades Jädraås erkända sjukkassa och

1948 övertogs Åmots erkända sjukkassa

1954 och kassans sista år som erkänd sjukkassa var medlemsantalet 3.429
och sjukhjälpsfonden 88.792:78 kronor. (Ockelbo allmänna sjukkassa)

1961 blev det sista självständiga året för Ockelbo allmänna sjukkassa.


I verksamhetsberättelsen för år 1961 kan läsas:

"När vi nu inom sjukkasserörelsen avslutar en tredje epok, betingad av först
de små fria sjuk- och begravningskassorna, sedan de större frivilliga erkända
sjukkassorna och nu sest de obligatiriska allmänna sjukkassorna, finner vi det
särdeles angeläget att erinra om de poinjärer som i björja av sekelskifet inom
Ockelbo kommun av rent ideellt intresse startade sjuk- och begravnings-
kassorna i Brattfors 1901, Jädraås 1902, Wij bruk 1903, Åmotsbruk 1908
Åbron 1926 samt övriga kassor som fanns i byarna runt Bysjön, vilka kassor
gemensamt bildade de erkända sjukkassorna i Ockelbo, Jädraås och Åmot
1934."Den 1 januari 1962 blev Ockelbo ett lokalkontor i Gävleborgs läns allmänna
sjukkassa.

1963 ändrades namnet till FörsäkringskassanDen 5 april 1936 blev Ture Söderström sekreterare i Ockelbo erkända
sjukkassa. Från år 1934 till årsskiftet 1943/44 bedrevs verksamhet i hemmet
på fritiden. När antalet medlemmar ökade beslutade styrelsen att anställa en
expeditör på heltid och kontorslokal förhyrdes.

Styrelsen utsåg Ture Söderström till expeditör och den första expeditions-
lokalen förhyrdes av Fabrikör Petrus Lind i huset norr om Röda kvarn (ett rum
mot gården). En kort tid därefter förhyrdes mer ändamålsenlig lokal i Engvalls
fastighet, Norra Åsgatan 29, norr om Fribergs kiosk.

Expeditionens öppettider var 1945 alla dagar 10-12 onsdagar 17-19
lördagar 14-16.

År 1955 flyttades verksamheten till den nybyggda brandstationen - numera
Kulturstationen - med ingång på den södra gavel. De nya kontorslokalerna
bestod av expedition, två kontorsrum och ett personalrum.

År 1968 blev det flytt till "banklokal" ny hyresgäst blev sjukkassa efter
Uplandsbanken med adress Södra Åsgatan 3 där idag Du & Jag och
Centrumkiosken är belägna. Efter 5 år gjordes nästa flytt till Södra
Åsgatan 31 (Polisstation till för någon månad sedan) och 1981 flyttade
verksamheten till Södra Åsgatan 18 där Försäkringskassan nu delar lokalen
med Arbetsförmedlingen.


november 2003

Skriv ut denna sida